Chúng tôi muốn chia sẻ với tất cả các bạn về “Tầm Nhìn và Triết Lý của Công ty POSCO Vietnam.”

    Tầm nhìn và Triết Lý này được Ban giám đốc và cấp quản lý cùng nhau tạo ra trong suốt thời gian hội thảo của chương trình đào tạo kỹ năng lãnh đạo vào tháng 8 năm 2017 vừa qua.

    Chúng tôi đánh giá cao khi các bạn đọc Tầm nhìn này bằng sự trân trọng của mình và chúng ta hãy cùng nhau thực hiện “Triết lý quản lý, Chia sẻ giá trị và Hướng dẫn thực hiện”, vì một POSCO Vietnam tốt đẹp hơn.

    Hơn nữa, chúng tôi cũng chia sẻ về “4 hành vi phi đạo đức” bị nghiêm cấm tại Tập đoàn POSCO và được áp dụng tại Công ty chúng ta.

vision_vn.jpg